Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Podmiotem leczniczym jest firma: Arkadia Clinic Spółka z o. o. Artur Duda wpisana do Rejestru Wojewody pod numerem: 000000246269 zwana dalej podmiotem leczniczym. NIP: 521-390-87-37, REGON: 387201365, adres i siedziba podmiotu: ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 10C lok.U1, 02-972 Warszawa.
2. W celu wykonywania działalności leczniczej podmiot leczniczy prowadzi następujące Zakład leczniczy:
2.1 Arkadia Clinic, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 10C lok.U1, 02-972 Warszawa, o numerze REGON: 387201365.
3. Niniejszy Regulamin Wewnętrzny podmiotu wykonującego działalność leczniczą (zwany dalej również „Regulaminem Organizacyjnym”) określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Arkadia Clinic Spółkę z o. o. Artur Duda, a w szczególności:
a) Cele i zadania podmiotu,
b) Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
c) Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
d) Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
e) Sposób kierowania przedsiębiorstwem
f) Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej,
g) Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
h) Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane ze środków publicznych,
i) Prawa i obowiązki pacjenta oraz relacja lekarz – pacjent
j) Przepisy porządkowe
k) Dokumentacja medyczna
l) Przetwarzanie danych osobowych w podmiocie leczniczym
m) Bezpieczeństwo w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego
n) Postanowienia końcowe.

CELE I ZADANIA PODMIOTU
§ 2.
1. Celem działalności kliniki Arkadia Clinic jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej, jak również: kosmetologii i promocji zdrowia oraz propagowania zachowań prozdrowotnych.
2. Klinika Arkadia Clinic zapewnia wykonywanie powyższych świadczeń opieki zdrowotnej przez wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz wyszkolony personel pomocniczy.
3. Do zadań kliniki Arkadia Clinic należy w szczególności:
a) Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej,
b) Rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia,
c) Stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych,
d) Przestrzeganie etyki zawodowej,
e) Zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych,
f) Stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości,
g) Udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 3.
Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych oraz stacjonarnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia ambulatoryjne obejmują świadczenia zdrowotne z zakresu: dermatologii, medycyny estetycznej jak również: kosmetologię oraz promocję zdrowia, propagowanie zachowań prozdrowotnych.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 4.
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie kliniki zlokalizowanej w:
a) ZAKŁAD LECZNICZY KLINIKA ARKADIA CLINIC Adres: ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 10C lok.U1, 02-972 Warszawa.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 5.
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie regulowany jest wymogami Ustawy o działalności leczniczej, Regulaminu organizacyjnego, umów cywilnoprawnych zawartych z innymi ubezpieczycielami oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotu leczniczego jako podwykonawcy.

§ 6.
1. W podmiocie świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3. Pomieszczenia oraz wyposażenie podmiotu leczniczego w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
4. Aparatura i sprzęt medyczny podmiotu leczniczego są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.
1. Przy rejestracji pacjent winien okazać dokument tożsamości potwierdzający jego tożsamość.
2. W przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych bezpłatnych lub niepełnopłatnych świadczeń zdrowotnych pacjent winien okazać dokument tożsamości potwierdzający jego tożsamość.
3. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych: bezpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością wg ustalonego cennika.
4. Rejestracja odbywa się w godzinach pracy podmiotu, osobiście (bądź przez członków rodziny lub osoby trzecie) jak również telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: arkadiaclinic@wp.pl
5. Cennik za świadczenia zdrowotne jest dostępny dla pacjentów w Rejestracji oraz na stronie internetowej www.arkadiaclinic.pl
6. Klinika Arkadia Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za świadczenia zdrowotne.
7. Nie jest dopuszczalna zamiana przez pacjenta usługi na inną bez zgody Kliniki Arkadia Clinic.
8. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.

§ 8.
1. Rejestracja pacjentów oraz umawianie terminów należy do zadań personelu administracyjnego Kliniki Arkadia Clinic. Personel administracyjny ustala termin wizyty lub zabiegu wg. kolejności zgłaszania się pacjentów, w sposób dostosowany do kalendarza wizyt lub zabiegów, prowadzonego przez poszczególnych lekarzy i kosmetologów oraz godzin pracy Kliniki Arkadia Clinic.
2. Zakres pytań zadawanych pacjentowi podczas rejestracji powinien dotyczyć następujących danych pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podczas rejestracji pacjent jest również zobowiązany do wypełnienia oświadczenia dot. Przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą RODO.
3. Klinika Arkadia Clinic zastrzega sobie możliwość do ponownej weryfikacji dokumentu tożsamości pacjenta bezpośrednio przed umówioną wizytą lub zabiegiem.
4. W celu potwierdzenia tożsamości pacjenta w Klinice Arkadia Clinic mogą posłużyć dokumenty:
a) Dowód osobisty,
b) Paszport,
c) Karta pobytu,
d) Legitymacja szkolna lub studencka,
5. Pacjent zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości na życzenie personelu administracyjnego Kliniki Arkadia Clinic. Odmowa może skutkować nieudzieleniem świadczeń.
6. Rejestracja pacjenta odbywa się w poszanowaniu jego godności oraz zachowania prawa do prywatności.
7. Personel administracyjny Kliniki Arkadia Clinic, na życzenie pacjenta, powinien udzielić informacji dotyczących zakresu usług świadczonych przez Klinikę Arkadia Clinic, osób udzielających konsultacji i wykonujących zabiegi oraz zakresu ich specjalizacji, najbliższych terminów wizyt i zabiegów, a także informacji dotyczących aktualnie obowiązującego standardowego cennika usług.
8. Ostateczny koszt usługi ustalany jest w gabinecie podczas wizyty.

§ 9.
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem wykonania przez klinikę Arkadia Clinic usługi jest wyrażenie przez pacjenta pisemnej zgody na zabieg na formularzu stosowanym przez klinikę Arkadia Clinic. Wyrażenie pisemnej zgody wymagane jest przed wykonaniem każdego zabiegu, również w sytuacji gdy Pacjent przechodzi terapię składającą się z serii zabiegów.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. W przypadku pacjentów niepełnoletnich podczas każdej wizyty wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica.
4. W przypadku pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowowego/rodzica małoletniego pacjenta. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
5. W przypadku pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany zarówno przez małoletniego pacjenta jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
6. Klinika Arkadia Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach:
a) Gdy pacjent nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b) Jeżeli stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Kliniki Arkadia Clinic wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną usługą lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie usługi.
c) Jeżeli pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu Kliniki Arkadia Clinic co do konieczności przygotowania się w określony sposób do usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich w Klinice Arkadia Clinic we wskazanym terminie.
d) Jeżeli w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się do wykonania danej usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez pacjenta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym lub zdrowotnym.
e) Jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi, w tym w szczególności odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania usługi przez Klinikę Arkadia Clinic, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych formularzy w Klinice Arkadia Clinic.
f) Jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej stanowiącej element dokumentacji medycznej Kliniki Arkadia Clinic.
g) Pacjent nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 10.
Do zadań personelu Klinika Arkadia Clinic należy:
1. Do zadań Kierownika podmiotu należy:
a) Kierowanie działalnością podmiotu wykonującego działalność leczniczą podmiotu leczniczego,
b) Reprezentowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz,
c) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania podmiotu i ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności,
d) Zarządzanie mieniem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
e) Ustanawianie wewnętrznych aktów normatywnych,
f) Prowadzenie polityki kadrowej, płacowej, socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) Udzielanie pełnomocnictw pracownikom w ramach obowiązującego prawa i posiadanych uprawnień,
h) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotu leczniczego,
i) Nadzorowanie i koordynowanie pracy bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych,
j) Udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień od pracy dla pracowników bezpośrednio podległych,
k) Prowadzenie nadzoru nad zapewnieniem ciągłości pracy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem zastępstw na czas nieobecności pracownika,
l) Zabezpieczanie odpowiedniego doboru kadr na poszczególnych stanowiskach pracy,
m) Podpisywanie pism delegowanych na zewnątrz, w tym:
– organów administracji państwowej,
– będących umowami formalno-prawnymi, zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi, kadrowo-płacowymi,
– do użytku wewnętrznego, w tym: zarządzenia regulujące podstawowe problemy, wymagające trwałych ustaleń w oparciu o jednolite zasady oraz problemy jednorazowe o zasadniczym znaczeniu, polecenia służbowe o charakterze jednorazowym ściśle adresowanym, zabezpieczające wykonanie zadań dużej wagi (nie ustalają one trwałych zasad organizacyjnych), pisma ogólne, podające określone fakty i informacje do wiadomości pewnej kategorii adresatów (komunikaty, zawiadomienia, itp.), instrukcje, wytyczne, regulaminy, będące przepisami ustalającymi w sposób trwały szczegółowe zasady i tryb postępowania.
n) Umocowani pracownicy upoważnieni są do podpisywania pism w zakresie działania kierowanych przez nich gabinetów i pracowni.
o) Współpraca ze Specjalistą ds. BHP i Księgową,
p) Nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zapewnienie pracownikom szkolenia w tym zakresie,
q) Przekazywanie dokumentów do innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych lub instytucji na ich żądanie i czuwanie nad zwrotem tych dokumentów,
r) Nadzorowanie terminowości przeprowadzania badań okresowych pracowników oraz badań pracowników dla celów Sanepid,
s) Dbanie o podnoszenie kwalifikacji personelu,
t) Przyjmowanie skarg i wniosków od Pacjentów.
2. Do zadań Rejestratorki należy:
a) Rejestrowanie pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) Zakładanie dokumentacji historii zdrowia i choroby, wyjmowanie dokumentacji zgłaszających się pacjentów, porządkowanie i umieszczanie jej w kartotece po zakończeniu przyjęć przez lekarza,
c) Udzielanie osobom zgłaszającym się wyczerpujących informacji o dniach i godzinach pracy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz o rodzajach i warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych,
d) Sprawdzanie uprawnień do świadczeń zgłaszających się osób,
e) Kierowanie zgłaszających się i odnoszenie ich dokumentacji do właściwych poradni, gabinetów,
f) Gromadzenie, porządkowanie, przechowywanie dokumentów oraz prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej,
g) Prowadzenie terminarza przyjęć pacjentów, którym wyznacza się terminy przyjęć,
h) Ścisła współpraca z lekarzami i kosmetologami w celu regulowania przyjęć zgłaszających się Pacjentów,
i) Czuwanie nad stanem wyposażenia gabinetów w druki i inne materiały biurowe,
j) Zgłaszanie zapotrzebowania na druki i inne materiały biurowe do Kierownika podmiotu,
k) Sporządzanie obowiązujących sprawozdań oraz zbieranie i opracowywanie danych statystycznych związanych z działalnością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
l) Przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych,
m) Zabezpieczenie dokumentów przed dostępem osób niepowołanych,
n) Dbanie o porządek i zabezpieczenie miejsca pracy,
o) Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji medycznych,
p) Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
q) Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i P. Poż. oraz ustalonego Regulaminu organizacyjnego,
r) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Kierownika podmiotu, a nie objętych niniejszym zakresem.
3. Do zadań Lekarza należy:
a) Wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza,
b) Prowadzenie leczenia,
c) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta,
d) Właściwe i racjonalne gospodarowanie lekami i materiałami medycznymi.
e) Dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu medycznego,
f) Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości udzielanych świadczeń,
g) Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta,
h) Współdziałanie z innymi pracownikami zatrudnionymi w placówce w zakresie organizacji pracy, opieki nad pacjentem,
i) Prowadzenie oświaty w zakresie dermatologii,
j) Ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
k) Taktowne i życzliwe zachowanie się w stosunku do zgłaszających się osób,
l) Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
m) Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i P. Poż. oraz ustalonego Regulaminu Organizacyjnego,
n) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Kierownika podmiotu, a nie objętych niniejszym zakresem.

SPOSÓB KIEROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
§ 11.
1. Podmiotem leczniczym kieruje Artur Duda zwany dalej Kierownikiem podmiotu.
2. Kierownik podmiotu wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
3. Kierownik podmiotu kieruje podmiotem leczniczym, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Podczas nieobecności Kierownika podmiotu zastępuje go upoważniony przez niego pracownik bądź inna wskazana osoba.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
§ 12.
1. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie.
2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie pobiera opłaty.
3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie pobiera opłaty.
4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie pobiera opłaty.
5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie pobiera opłaty.
6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie pobiera opłaty.
7. Za udostępnienie innej dokumentacji nie będącej dokumentacją medyczną podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłaty. Wysokość opłat:
a) Koszt udostępnienia pierwszej strony dokumentu wynosi 50 zł brutto.
b) Koszt udostępnienia każdej kolejnej strony wynosi 1 zł brutto.

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT
§ 13.
1. Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.
2. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane nieodpłatnie w zakresie objętym umową, bądź innych osób uprawnionych.
3. Za udzielone świadczenia zdrowotne pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
§ 14.
1. Płatności za usługi realizowane w Klinice Arkadia Clinic dokonywane są przez pacjentów w dniu ich wykonania, chyba, że strony postanowią inaczej.
2. Wszelkie płatności realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową) lub przelewem na wskazany rachunek wraz z ustaleniem terminu płatności. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym.
3. Klinika Arkadia Clinic nie honoruje płatności kartą American Express.
4. Potwierdzeniem zakupu usługi w Klinice Arkadia Clinic jest wystawiany paragon lub faktura VAT.
5. Pacjent przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany poinformować personel rozliczający wizytę o chęci wystawienia faktury VAT w dniu wizyty, lub w terminie późniejszym.
6. Zgodnie z art. 106b ust. 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.
7. Pacjent zobowiązany jest przed wizytą do zapoznania się z ceną świadczenia z obowiązującego na daną chwilę cennika, dostępnego w Recepcji oraz na stronie internetowej www.arkadiaclinic.pl
8. Wszystkie płatności za usługi winny być uregulowane nie później niż bezpośrednio po wykonaniu usługi z wyłączeniem usług, dla których wymagana jest wpłata zadatku.
9. Opcja zapłaty przez pacjenta za wykonaną usługę z odroczonym terminem płatności może zostać zrealizowana po uprzednim uzgodnieniu warunków z Menadżerem Kliniki Arkadia Clinic oraz wypełnieniu wniosku zobowiązującego do pokrycia kosztów udzielonych świadczeń.
10. Klinika Arkadia Clinic zastrzega sobie prawo do egzekwowania nieuregulowanych należności poprzez listowne wezwanie do zapłaty.
11. Klinika Arkadia Clinic nie przewiduje możliwości dokonywania dopłat do pojedynczych usług w celu uzyskania cen pakietowych.
12. W przypadku, gdy pacjent wykupuje w Klinice Arkadia Clinic pakiet usług, niezależnie od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność za cały pakiet usług winna być dokonana najpóźniej w dniu wykonania pierwszej usługi z danego pakietu usług. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej, wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminu umówionej usługi w ramach pakietu usług na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana usługa w ramach pakietu usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.
13. W przypadku rezygnacji z opłaconego pakietu usług Klinika Arkadia Clinic rozlicza wykonane pojedyncze usługi w cenach pojedynczych usług z cennika obowiązującego w dniu zakupu usług. 14. Pacjent ma prawo do przekazania osobom trzecim opłaconych usług lub wpłaconych a niewykorzystanych środków. Pacjent zobowiązany jest wówczas do wyrażenia pisemnej zgody.
15. O zwrot środków usług opłaconych i niewykorzystanych można ubiegać się do 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od daty płatności. W tym okresie oraz po upływie 60 dni wpłacone i niewykorzystane środki można wykorzystać na inne usługi z oferty Kliniki Arkadia Clinic.
16. Usługi opłacone lub środki niewykorzystane pacjent ma prawo wykorzystać w przeciągu roku od daty zakupu z wyłączeniem zabiegów podlegających pod odrębny Regulamin promocyjny.
17. Usługa podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów w przypadku nieprzybycia i nieodwołania wizyty z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
18. Zwroty wykonywane są w przeciągu 14 dni (czternaście) roboczych od momentu wydania decyzji przez Klinikę Arkadia Clinic.

§ 15.
1. Bon upominkowy jest dokumentem wystawionym przez Klinikę Arkadia Clinic umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Klinikę Arkadia Clinic zgodnie z obowiązującym Regulaminem, cennikiem i wartością posiadanego Bonu Upominkowego, a znajdującą się w aktualnej ofercie Kliniki Arkadia Clinic.
2. Bon upominkowy jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela.
3. Bon upominkowy zawiera: nazwę usługi, nazwę produktu, odpowiednią do wykorzystania kwotę, termin ważności. Bon Upominkowy może zawierać również opis sposobu jego realizacji.
4. Wszelkie zmiany w treści Bonu Upominkowego w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują, że Bon Upominkowy traci ważność.
5. Bon Upominkowy można nabyć i zrealizować wyłącznie w placówkach Kliniki Arkadia Clinic.
6. Bon Upominkowy ważny jest przez 6 (sześć) miesięcy liczonych od dnia jego wystawienia – w tym okresie należy skorzystać z usług na podstawie zakupionego Bonu Upominkowego. Po upływie terminu ważności, Bon Upominkowy traci ważność, a posiadacz Bonu Upominkowego traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania Bonu Upominkowego przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Bonu Upominkowego, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Bonu Upominkowego, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Bon Upominkowy.
7. Termin ważności Bonu Upominkowego jest przedłużany tylko w sytuacji, gdy wykonanie usług objętych Bonem Upominkowym nie jest możliwe do zrealizowania w okresie 6 miesięcy ze względu na odstępy czasowe pomiędzy zabiegami przewidziane w procedurach zabiegowych. W takiej sytuacji termin ważności Bonu Upominkowego jest przedłużany o czas niezbędny do wykonania zabiegów, których nie da się wykonać w ciągu 6 miesięcy.
8. Bon Upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
9. W sytuacji, gdy wartość Bonu Upominkowego jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie podlega zwrotowi.
10. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu Upominkowego w sytuacji, gdy wartość usług, z których chce skorzystać przekracza wartość wskazaną na Bonie Upominkowym.
11. Bon Upominkowy może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych usług. Po upływie terminu ważności Bonu Upominkowego, niewykorzystana wartość Bonu Upominkowego przepada.
12. Przy umawianiu się na konsultację i/lub zabieg pacjent powinien poinformować, że korzysta z Bonu Upominkowego. Warunkiem skorzystania z usług Kliniki Arkadia Clinic na podstawie Bonu Upominkowego jest jego uprzednie okazanie w recepcji przed skorzystaniem z usługi.
13. Udzielane rabaty, zniżki, promocje i Bony Upominkowe nie łączą się.
14. Jeżeli Bon Upominkowy wystawiony został na określone usługi, Klinika Arkadia Clinic dopuszcza możliwość zamiany tak wykupionej usługi na inną/inne usługi o wartości wskazanej na Bonie Upominkowym jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi wskazanej na Bonie Upominkowym.
15. Warunkiem skorzystania z Bonu Upominkowego jest skontaktowanie się z Kliniką Arkadia Clinic, umówienie się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem terminu ważności wykorzystywanego Bonu Upominkowego.
16. Warunkiem skorzystania z Bonu Upominkowego jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu pracownikowi Kliniki Arkadia Clinic w recepcji.
17. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, Klinika Arkadia Clinic nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
18. Zasady wykonywania usług objętych Bonem Upominkowym określa odrębny Regulamin Organizacyjny Kliniki Arkadia Clinic.
19. Klinika Arkadia Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu Upominkowego wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
20. Klinika Arkadia Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie posiadacza Bonu Upominkowego do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel Kliniki Arkadia Clinic przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.
21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów Upominkowych.
22. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu Upominkowego, osoba zakupująca Bon Upominkowy oraz osoba realizująca Bon Upominkowy oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i zobowiązują się go przestrzegać. Osoba zakupująca Bon Upominkowy zobowiązuje się także do poinformowania każdego użytkownika Bonu Upominkowego o treści niniejszego Regulaminu oraz miejscach gdzie można zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 16.
1. Klinika Arkadia Clinic dla swoich pacjentów może organizować promocje.
2. Klinika Arkadia Clinic zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
3. Promocja może być odwołana przez Klinikę Arkadia Clinic w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały udziału w promocji.

§ 17.
1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne:
a) Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) Będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, tj. z późn.zm.).

§ 18.
1. Szczegółowe zasady promocji zawierają w szczególności następujące informacje: czas trwania promocji, rodzaj promocji, przedmiot promocji, warunki udziału w promocji, promocyjne ceny.
2. Przedmiotem promocji mogą być usługi świadczone przez Klinikę Arkadia Clinic w ramach jej działalności oraz towary i produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez Klinikę Arkadia Clinic.
3. Usługi, towary oraz produkty objęte promocją, są takiej samej jakości co analogiczne usługi, produkty nieobjęte promocją.
4. Usługi objęte promocją realizowane są zgodnie z zasadami wykonywania usług w Klinice Arkadia Clinic.
5. Warunkiem skorzystania przez uczestnika promocji z usług, towarów lub produktów objętych promocją jest telefoniczne bądź osobiste skontaktowanie się z daną placówką Kliniki Arkadia Clinic, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji oraz dokonanie płatności za daną usługę, towar lub produkt, w trakcie obowiązywania promocji.
6. Warunkiem skorzystania z promocji jest wyraźne powołanie się uczestnika promocji na daną ofertę promocyjną, przed przystąpieniem do procedur obowiązujących w Klinice Arkadia Clinic, w tym do procedury zabiegowej lub rejestrowej, w szczególności przed dokonaniem płatności za usługę, towar lub produkt.
7. Oferta stanowiąca przedmiot promocji nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Klinikę Arkadia Clinic, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
8. Zakupioną w ramach promocji usługę należy zrealizować w okresie 6 miesięcy licząc od daty zakupu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
9. Personel Kliniki Arkadia Clinic nie ma obowiązku informowania pacjentów o aktualnych promocjach oraz przyznawania pacjentom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej promocji, bez wyraźnego powołania się pacjenta na daną promocję.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
§ 19
. Zgodnie z treścią § 13. pkt. 3 wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych określa cennik dostępny na stronie internetowej www.arkadiaclinic.pl oraz w Recepcji.

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA ORAZ RELACJA LEKARZ – PACJENT
§ 20.
1. Klinika Arkadia Clinic zapewnia przestrzeganie zagwarantowanych ustawowo praw pacjenta.
2. Szczegółowa informacja dotycząca praw pacjenta zagwarantowanych ustawowo udostępniona jest w dokumencie „Zagwarantowane ustawowo prawa pacjenta” i znajduje się w Recepcji.
3. Z uwagi na charakter usług świadczonych w Klinice Arkadia Clinic na rzecz pacjentów, pacjent jest przedmiotem praw i obowiązków, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).
4. Mając na uwadze treść pkt 1 powyżej, pacjentowi korzystającemu z usług Kliniki Arkadia Clinic przysługuje w szczególności prawo do:
4.1. Prawo do świadczeń zdrowotnych (art. 6 – 8 ustawy)
4.2. Prawo do informacji (art. 9 – 12 ustawy)
4.3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych (art. 12a ustawy)
4.4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji (art. 13 – 14 ustawy)
4.5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych (art. 15 – 19 ustawy)
4.6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta (art. 20 – 22 ustawy)
4.7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej (art. 23 – 30a ustawy)
4.8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (art. 31 – 32 ustawy)
4.9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 33 – 35 ustawy)
4.10. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (art. 39 – 40 ustawy)
§ 21.
Relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem oparta jest na obustronnym zaufaniu.
§ 22.
1. Pacjent korzystający z bezpłatnych lub niepełnopłatnych świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do przedstawienia w Rejestracji dowodu ubezpieczenia, numeru PESEL i numeru dowodu osobistego.
2. Pacjent podpisuje oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Oświadczenie powyższe pozostaje w kartotece pacjenta.
3. Pacjent podpisuje oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Oświadczenie powyższe pozostaje w kartotece pacjenta.
4. Pacjent podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody albo dostarcza zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Oświadczenie powyższe pozostaje w kartotece pacjenta.

PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 23.
1. Każdy pacjent korzystający z usług Kliniki Arkadia Clinic zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu Organizacyjnego oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia usług, które zostaną mu udostępnione w placówce Klinika Arkadia Clinic lub są dostępne dla pacjentów za pośrednictwem strony internetowej www.akadiaclinic.pl
2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego, obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej www.arkadiaclinic.pl
3. Korzystając z usług Kliniki Arkadia Clinic pacjent ma obowiązek w szczególności:
a) Posiadania ważnych dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości pacjenta,
b) Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie placówek Kliniki Arkadia Clinic napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań zarówno podczas, jak i po zabiegu,
c) Na czas trwania zabiegu (usługi) pozostawić swoje ubrania w miejscu do tego wyznaczonym w placówce Klinika Arkadia Clinic, a przedmioty wartościowe i pieniądze zabrać ze sobą pod rygorem braku odpowiedzialności Kliniki Arkadia Clinic za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.
d) Na czas wykonywania zabiegu (usługi) pacjent zobowiązany jest wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne, w tym w szczególności telefon komórkowy,
e) Poszanowania mienia będącego własnością podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą. Szkody powstałe z winy pacjenta zostaną usunięte na jego koszt.
f) Pacjent zobowiązany jest wpłacić do kasy podmiotu należność z tytułu usunięcia szkód powstałych z jego winy, w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom ich usunięcia.
g) Poszanowania mienia innych pacjentów,
h) Zachowania zasady korzystania z telefonu komórkowego w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów oraz pracowników placówki,
i) Zachowania czystości w miejscach, z których korzysta.
j) Właściwego użytkowania sprzętu i urządzeń podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.
k) Przestrzegania norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu placówki, w tym nierozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz wykonywanych wobec nich świadczeniach,
l) Przestrzegania zaleceń personelu placówki,
m) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż,
§ 24.
Pacjenci Kliniki Arkadia Clinic nie mogą:
a) Samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
b) Samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
c) Wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu placówki,
d) Zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA
§ 25.
1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji.
3. Dokumentacja medyczna zawiera:
a) Oznaczenie Pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości (imię i nazwisko; datę urodzenia; oznaczenie płci; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku, gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania),
b) Oznaczenie komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,
c) Opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
d) Zdjęcia pacjenta przed, w trakcie i po zabiegu,
e) Datę sporządzenia.
4. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:
a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
b) Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c) Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
d) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
e) Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
f) Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku
wadzonym przez nie postępowaniem,
g) Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
h) Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
i) Lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
5. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
b) Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
c) Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
d) Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
e) Na informatycznym nośniku danych.
7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie pobiera opłaty.
8. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.
9. Po upływie okresów przechowywania wymienionych w punkcie 8 dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
10. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci Pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem, o czym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych obowiązany jest poinformować Pacjenta albo te osoby.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM
§ 26.
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Arkadia Clinic w celu:
a) Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
b) Realizacji promocji;
c) Realizacji Bonów Upominkowych;
d) Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
e) Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
f) Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
g) Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
h) Wystawienia na państwa życzenie faktury VAT – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
i) Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.
2. Przetwarzane dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora danych ze względu na jego interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 27.
Odbiorcami przetwarzanych danych są:
– osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
– upoważnieni pracownicy Administratora danych;
– osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
– podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
– organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
– konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
– podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
– upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
– minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
– uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
– organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
– podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
– zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
– komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
– osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
– wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
– spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
– osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
– członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
– Inspektor Ochrony Danych;
– Biuro Rachunkowe;
– Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
– Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
– Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.
§ 28.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
• dostępu do danych;
• sprostowania danych;
• usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
§ 29.
1. Pacjent może składać skargi i wnioski dotyczące działalności podmiotu. Skargi i wnioski należy składać:
a) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres arkadiaclinic@wp.pl
b) Osobiście do wyznaczonej przez Kierownika osoby w poniedziałki w godzinach: 14.00-16.00.
2. W celu rozpoznania skargi (wniosku), zgłaszana przez Pacjenta skarga (wniosek) powinna zawierać co najmniej:
a) Dane osoby zgłaszającej skargę (wniosek): imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
b) Informację o świadczeniu, którego dotyczy skarga (wniosek): rodzaj świadczenia, termin wykonania, adres placówki Kliniki Arkadia Clinic,
c) Przedmiot skargi (wniosku),
3. Skargi (wnioski) będą rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.
4. Skargę należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni od wykonania usługi.
5. Niezależnie od powyższego, pacjent zobowiązany jest stawić się w placówce Kliniki Arkadia Clinic osobiście w terminie wskazanym przez Klinikę Arkadia Clinic (termin uzgodniony z pacjentem) w celu umożliwienia personelowi Kliniki Arkadia Clinic weryfikacji zgłaszanych zastrzeżeń przez pacjenta, jeżeli w ocenie Kliniki Arkadia Clinic taka wizyta okaże się w danym przypadku konieczna na potrzeby oceny zasadności zgłaszanej skargi.
6. W przypadku niestawienia się pacjenta na wizytę, o której mowa w punkcie 4, uzgodniony zostanie nowy termin kolejnej wizyty. Trzykrotne niestawienie się pacjenta na uzgodnionej wizycie jest równoznaczne z zamknięciem procesu rozpatrywania skargi (wniosku) złożonej przez pacjenta. W celu sprawnego przebiegu procesu rozpatrywania skargi (wniosku) wizyta powinna zostać zrealizowana w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia wpływu skargi (wniosku). Po upływie tego terminu skarga (wniosek) nie będzie rozpatrywany.
7. W przypadku usług w formie zabiegów wizyta odbywa się u zabiegowca, który przeprowadzał zabieg i jest bezpłatna. Wizyty u innych zabiegowców są płatne wg. obowiązującego cennika.
8. Za pozytywne rozpatrzenie skargi (wniosku) uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.
§ 30.
Skarga (wniosek) nie będzie uwzględniana w przypadku, gdy pacjent:
a) Przerwał zaplanowane leczenie bez podania przyczyny,
b) Nie stosuje się do zaleceń zabiegowca,
c) Samodzielnie dokonuje korekt udzielonych świadczeń,
d) Zataił informacje mające wpływ na przebieg i efekt świadczenia, Uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia obszarów poddanych zabiegom

BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE STANU EPIDEMII ORAZ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO
§31.
1. W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w tym w szczególności możliwości zachorowania na COVID 19, Klinika Arkadia Clinic stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
2. W celu zapewnienia pacjentom oraz personelowi kliniki maksymalnego bezpieczeństwa Klinika Arkadia Clinic wdrożyła zaostrzone procedury aseptyki:
a) Procedury dezynfekcji wszystkich stref klinik dostępnych dla pacjentów i personelu są wykonywane częściej niż jest to zalecane. Szczególną uwagę zwraca się na powierzchnie najczęściej dotykane, tj. uchwyty, klamki i blaty, które dezynfekowane są przynajmniej raz na godzinę.
b) Wszystkie gabinety lekarskie i kosmetologiczne, pomieszczenia socjalne, łazienki dla pacjentów i personelu wyposażone są w certyfikowane dezynfekujące płyny antybakteryjne. W łazienkach znajdują się również instrukcje jak prawidłowo myć ręce.
c) W placówkach zwiększona jest cyrkulacja powietrza, aby zapewnić wszystkim stały dopływ świeżego powietrza.
d) Wszystkie kosze na śmieci są zamykane.
e) Personel placówek wyposażony jest w środki ochrony osobistej, w godzinach pracy nosi maseczki ochronne oraz zobligowany jest do częstej dezynfekcji dłoni.
3. W celu zapewnienia innym pacjentom oraz personelowi kliniki maksymalnego bezpieczeństwa pacjenci korzystający z usług Kliniki Arkadia Clinic zobligowani są do zachowania zasad bezpieczeństwa:
a) Zakładania przed wejściem do kliniki maseczek ochronnych zakrywających nos i usta,
b) Dezynfekcji dłoni płynem antybakteryjnym po wejściu do kliniki,
c) Przychodzenia na wizyty oraz zabiegi bez osób towarzyszących.
4. Każdorazowo aktualnie obowiązujące pacjentów Kliniki Arkadia Clinic zasady zachowania bezpieczeństwa, obejmujące wszelkie dotychczasowe zmiany ich treści, dostępne są na drzwiach wejściowych każdej placówki oraz stronie internetowej www.arkadiaclinic.pl.
5. Klinika Arkadia Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku niestosowania się pacjentów do zasad zachowania bezpieczeństwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§32.
1. Każdy pacjent korzystający z usług Kliniki Arkadia Clinic zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z daną usługą będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Kliniki Arkadia Clinic.
3. Klinika Arkadia Clinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw nabytych przez pacjentów przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu.
4. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie internetowej www.arkadiaclinic.pl oraz w Recepcji.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Zapisz się na bezpłatną konsultację:

Zaznacz powyższą opcję, aby zaakceptować naszą politykę prywatności